Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R 3 z terenu oczyszczalni ścieków Wodociągi Ustka Sp. z o. o. do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DK.NS.469.25.973.2019
wartość: do 443 000 Eur
termin składania ofert: 27 marca 2019  15:00
wynik postępowania: Geotrans s.a. Ul.Kobierzycka 20 BA, 52-315 Wrocław OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA USŁUGĘ


pod nazwą:

„Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R 3 z terenu oczyszczalni ścieków Wodociągi Ustka Sp. z o. o.  do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego”


1. Nazwa i adres zamawiającego:
    Wodociągi Ustka Spółka z o.o.
    ul. Ogrodowa 14,
    tel. 59 814 47 27
    e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017r. 
oraz art. 70 1 kodeksu cywilnego.


Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust.
1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 443 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
    CPV 90513600-2 usługa usuwania osadu
    CPV 90513700-3 usługa transportu osadu
    CPV 90513800-4 usługa obróbki osadu
    CPV 90513900-5 usługa likwidacji osadu

4. Przedmiotem zamówienia jest:
    Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, metodą R 3 z terenu
oczyszczalni ścieków ul. Ogrodowa 14 Wodociągi Ustka Sp. z o.o. do instalacji przetwarzania odpadów. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania odpadów do wykorzystania rolniczego.
    Orientacyjne ilości przedmiotu zamówienia - osad ściekowy około 3 000 ton/ rok.
    Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

5. Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w części III.

6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

6.1 Warunek dotyczący  posiadania odpowiednich zezwoleń:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- posiada zezwolenie na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R3 osadu ściekowego
o kodzie 19 08 05, w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.

6.2. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem
w wykonaniu minimum jednej usługi obejmującej odbiór osadów ściekowych w średniej miesięcznej ilości nie mniejszej niż 200 ton.

6.3. Warunek dotyczący  posiadania o odpowiedniego potencjału:
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma specjalistycznymi kontenerami przystosowanymi do przewozu osadu.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
 w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także braku podstaw wykluczenia oraz dokumenty sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniki nr 3 Oświadczenia
w formie pisemnej należy złożyć wraz z ofertą. Do oferty należy dołączyć wykaz usług
(zał. nr 1 do SIWZ) oraz wykaz specjalistycznych kontenerów (zał. nr 2 do SIWZ).

Dokumenty te  potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Do wykazu wykonanych  usług należy załączyć  dowody określające,  czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Informacja na temat wadium:
    Wadium w wysokości 10.000,00 zł PLN
    Należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr:17 1240 3770 1111 0000 4068 5003  lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust.6 ustawy.

8. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
    W sprawach dot. przedmiotu zamówienia – dr inż. Diana Fijałkowska – Kierownik Działu
    Infrastruktury Kanalizacyjnej, e-mail: df@wodociagi.ustka.pl,
    w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu
    Inwestycji i   Usług, e-mail: grzegorz.bartkowiak@wodociagi.ustka.pl.

    Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00.

9. Miejsce i termin składania ofert:
   Siedziba zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 27 marca
    2019 roku
do godz. 15.00.
   Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (Dyspozytornia) w dniu  28 marca 2019 roku
   o godz. 10.00.

10. Termin związania ofertą:
      45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez
        podania przyczyny.
- Wynik postępowania (334kB) pdf
- Protokół z otwarcia ofert (595kB) pdf
- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (514kB) pdf

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (5095kB) pdf
- Zalacznik nr 1 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (111kB) pdf
- Zalacznik nr 2 WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH KONTENERÓW (98kB) pdf
- Zalacznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (138kB) pdf
- Zalacznik nr 4- Formularz ofertowy (168kB) pdf
- Zalacznik nr 5 Projekt umowy-wywóz osadu sciekowego (178kB) pdf
- Zalacznik nr 6 Klauzula Informacyjna (125kB) pdf
- Zalacznik nr 7 Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych...RODO (99kB) pdf
- Załącznik nr 8 - zalacznik nr 2 do umowy (103kB) pdf

Odpowiada za treść: Natalia Szmajda
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (13 marca 2019, 10:37:11)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (4 kwietnia 2019, 14:12:57)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij