zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/06/2019
wartość: 16 700 940,00
termin składania ofert: 30 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru wykonawcy: ATA TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A, Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń  
Ogłoszenie nr 557895-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zawiadomienie o wyniku postępowania (478kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert 30.07.2019 (510kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.07.2019 (317kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 24.07.2019 (1522kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym 23.07.2019 (340kB) pdf
Zmiana treści SIWZ 23.07.2019 (377kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym 15.07.2019 (382kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 15.07.2019 (474kB) pdf

Protokół z oględzin miejsca robót będących przedmiotem zamówienia 8.07.2019 (635kB) pdf
Notatka z oględzin miejsca robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia 8.07.2019 (426kB) pdf
Dokumentacja zdjęciowa z oględzin miejsca robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ 10.07.2019 (1546kB) pdf

Sprostowanie informacji o wizji lokalnej (302kB) pdf
Informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej (304kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 2.07.2019 (438kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym 28.06.2019 (382kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 28.06.2019 (392kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym 24.06.2019 (359kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 24.06.2019 (389kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym 14.06.2019 (372kB) pdf
Załącznik nr 1 -Formularz oferty (ogłoszenie o zmianie 14.06.2019) (715kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (633kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1311kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (716kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (456kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (546kB) pdf
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (904kB) pdf
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (397kB) pdf
Załącznik nr 6 - Wykaz usług (339kB) pdf
Załącznik nr 7 - Wykaz osób (353kB) pdf
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (416kB) pdf
Załacznik nr 9 - Program Funkcjonalno Użytkowy
Załącznik 9.1 - Dokumentacja geologiczna
Załącznik 9.2 - Dokumentacja archiwalna
Załącznik 9.3 - mapy, plany, schematy
Załącznik 9.4 - Decyzje i pozwolenia
Załącznik nr 10 - załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie (5245kB) pdf
Załącznik nr 11 - Wykaz kluczowych urządzeń (568kB) pdf
Załącznik nr 12 - Wniosek materiałowy-Karta materiałowa (738kB) pdf


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej :Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na
podstawie zawartej w dniu 15 maja 2018 r. umowy o dofinansowanie Projektu pn.
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce" nr POIS.02.03.00-00-0262/17.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Ustka sp. z 0.0., krajowy numer identyfikacyjny
770538080, ul. Ogrodowa 14,76-270 Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
+48598144727, e-mail gb@wodociagi.ustka.pl. faks +48598155631.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wodociagi.ustka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.wodociagi.ustka.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.wodociagi.ustka.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Wodociągi Ustka Spółka z 0.0., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: 1/06/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotowe zamówienie
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w
Ustce w części ściekowej i osadowej, przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania
ścieków i przeróbki osadu. Zamówienie stanowi jeden z elementów przedsięwzięcia pn.
"UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W USTCE". Zamówienie obejmuje
przebudowę i rozbudowę oczyszczani ścieków w Ustce, obręb geodezyjny Ustka, działka nr:
985/ l 986/ l, przy ulicy Ogrodowej 14. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: l.
zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni
Ścieków w Ustce w części ściekowej i osadowej, przy zachowaniu istniejącej technologii
oczyszczania ścieków i przeróbki osadu; 2. zamówienie stanowi jeden z elementów
przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Ustce"; 3. przewiduje się
utrzymanie istniejącej technologii z zastosowaniem osadników wstępnych i biologicznym
oczyszczaniem ścieków w oparciu o proces osadu czynnego, w układzie przepływowym z
osadnikami wtórnymi; 4. planuje się m.in. wymianę urządzeń technologicznych w obiektach
oczyszczania mechanicznego, budowę nowego kompleksu komór predenitryfikacji i
defosfatacji, co pozwoli na zwiększenie kubatury komór denitryfikacji w istniejących
reaktorach biologicznych, wymianę urządzeń w obiektach gospodarki osadowej, budowę
nowej komory fermentacyjnej, rozbudowę maszynowni WKF, montaż nowego agregatu
kogeneracyjnego, rozbudowę instalacji biogazu (wymiana istniejących urządzeń na nowe o
większej przepustowości); 5. planowana wydajność średniodobowa w okresie sezonu
turystycznego wynosi Qdśr=11 700 m3/d, a po sezonie Qdśr=9 000 m3/d; 6. zaproponowane
rozwiązania techniczno-technologiczne powinny poprawić funkcjonalność, bezawaryjność i
skuteczność oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz zminimalizować
negatywne oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne; 7. elementy robót
obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie
czynnego zakładu pracy, tj. pracującej oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia
obejmuje: l. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy
oczyszczani ścieków w Ustce, obręb geodezyjny Ustka, działka nr: 985/1 986/1, przy ulicy
Ogrodowej 14, którą należy sporządzić na podstawie Programu funkcjonalno- użytkowego
opracowanego przez mgr inż. Andrzeja Drożdż, upr. proj. St-197/89, Warszawa, kwiecień
2019 r., zwanego dalej w umowie Programem funkcjonalno- użytkowym lub zamiennie PFU,
który jako integralna część umowy stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia; 2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych
uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu, o którym mowa
w ust. 1; z uwzględnieniem PFU wraz z załącznikami, w tym poniższych decyzji i
dokumentów: - decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta Ustka w dniu
23.02.2017, - decyzji środowiskowej zmieniająca w/w decyzję wydana przez Burmistrza
Miasta Ustka w dniu 01.08.2018 r., - decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta
Ustka z 24.04.2017 r. wraz z decyzjami zmieniającymi z dnia 23.05.2017 r. oraz z dnia
16.10.2018 r., - pozwolenia wodno- prawnego wydanego przez Starostę Słupskiego w dniu
01.12.2015 r., - warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych
przez EN ERGA Operator SA oddział w Koszalinie w dniu 21.06.2017 r., - dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie w podłożu
projektowanych budynków oczyszczalni ścieków w miejscowości Ustka" wykonana przez
MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych w Słupsku w czerwcu 2018 r. wraz z decyzją
Starosty Słupskiego zatwierdzającą w/w dokumentację z dnia 26.07.2018 1"., - planu
zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków - propozycja, - kopii mapy zasadniczej terenu
w rejonie planowanej oczyszczalni ścieków, skala l: 1000; 3.wykonanie robót budowlanych
obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt. 3.1. wraz z wymianą i dostawą niezbędnych
instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania, zwanych dalej w umowie w skrócie
instalacją; 4. wykonanie rozruchu technologicznego instalacji obiektu, o którym mowa w
pkt. l oraz uruchomienie instalacji w oparciu o dokumentację budowlaną i dokumentację
techniczną stanowiące przedmiot umowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz niezbędnymi uzgodnieniami organów
administracji publicznej; 5. wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania
zobowiązań określonych w punktach poprzedzających. Ogólny zakres robót budowlanych:
l.Przebudowa komory wlotowej Ob. I i układu dopływu ścieków, w tym: - montaż zastawki
przelewowej dla wód burzowych w komorze wlotowej Ob. l, - montaż zasuw odcinających
na rurociągach dopływowych ścieków z pompowni PG, - wykonanie obejścia awaryjnego Dn
500 pomiędzy kolektorami tłocznymi ścieków surowych, a kanałem na dopływie do
osadników wstępnych, - wymiana obramowań i przykryć komory wlotowej (od strony hali
krat), - remont betonowych powierzchni ścian w komorze wlotowej. 2. Przebudowa układu
usuwania, płukania i odwadniania skratek oraz separacji piasku (budynek krat Ob. 2), w tym:
- demontaż jednej kraty schodkowej i jej ponowny montaż wraz z montażem nowych
praso płuczek skratek (druga krata pozostaje bez zmian), - montaż nowego separatora z
płuczką piasku, - montaż nowej instalacji doprowadzenia pulpy piaskowej do płuczki piasku,
- montaż armatury na doprowadzeniu piasku do nowej płuczki, - montaż przepływomierza na
rurociągu pulpy piaskowej. 3. Przebudowa instalacji odprowadzania powietrza złowonnego z
kanałów krat i komory wlotowej, w tym: - wykonanie nowej instalacji kanałów powietrza od
krat mechanicznych i komory wlotowej do nowego biofiltra wraz z demontażem istniejącej
instalacji, - demontaż biofiltra istniejącego i montaż nowego biofiltra z adaptacją fundamentu
do nowych potrzeb. 4. Przebudowa układu usuwania tłuszczy z piaskownika napowietrzanego
Ob. 3.1/2 i remont powierzchni ścian betonowych, w tym: - podniesienie ścianki od strony
odpływu ścieków - naprawa betonowych powierzchni ścian, - montaż zastawki w kanale
tłuszczu separującej dwa piaskowniki, 5. Przebudowa instalacji osadników wstępnych Ob.
4.1/2 i remont powierzchni ścian betonowych, w tym: - wykonanie obejścia awaryjnego Dn
500 pomiędzy kanałem dopływowym osadników wstępnych Ob. 4, a pompownią
międzyobiektową Ob. 5 (obejście osadników wstępnych), - przebudowa układu
odprowadzania części pływających mająca na celu rozdzielenie wspólnej instalacji na dwa
niezależne systemy (tj. demontaż rynny uchylnej w osadniku 4.1 i montaż w nowej
lokalizacji, montaż rurociągu części pływających z osadnika 4.2 wewnątrz osadnika 4.1), -
doprowadzenie rurociągu części pływających do pompowni osad wstępnego, - budowa
pompowni osadów wstępnych z pomieszczeniem pomp i armatury, - przebudowa układu
rurociągów i armatury na odprowadzeniu osadów z osadników. 6. Budowa nowego bloku
oczyszczania biologicznego Ob. 6N (KPD, .KDF, PP), w tym: - budowa kompleksu komór
predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, komór defosfatacji wraz z pompownią
międzyobiektową i komorą dopływową, - wykonanie pomostu zapewniającego komunikację z
poziomu osadników wstępnych do nowego kompleksu komór, - montaż wyposażenia
technologicznego (zastawki przelewowe, mieszadła zatapialne, żurawiki z wciągarkami), 7.
Przebudowa wielofunkcyjnego reaktora biologicznego Ob. 7, 8, 9, w tym: - zmiana funkcji
komór predenitryfikacji i defosfatacji na komory denitryfikacji (zmiana mieszadeł) oraz
częściowa wymiana zastawek na większe (w związku ze zwiększonymi przepływami - ścieki
i osad recyrkulowany), - zmiana funkcji komór denitryfikacji na komory nitryfikacji oraz
komory nitryfikacji/denitryfikacji (demontaż istniejących mieszadeł, montaż rusztów
napowietrzających w nowych strefach nitryfikacji i mieszadeł w komorach pracy zamiennej,
demontaż rurociągów osadu powrotnego), - wymiana instalacji napowietrzania, - adaptacja
instalacji wewnętrznych i urządzeń do nowego układu komór (mieszadła zatapialne,
mieszadła pompujące, ruszty napowietrzające z dyfuzorami, układ rurociągów sprężonego
powietrza z armaturą, urządzenia pomiarowe, żurawiki z wciągarkami), - montaż zasuw
ocinających na odpływie ścieków z reaktorów do osadników wtórnych, 8. Likwidacja
instalacji w komorze rozdziału osadu powrotnego Ob. 6, w tym: - demontaż istniejących
rurociągów z armaturą i przepływomierzami osadu recyrkulowanego, 9. Budowa nowej
komory pomiarowej osadu recyrkulowanego KP.OR, w tym: - montaż komory (studni) z
elementów prefabrykowanych, - montaż przepływomierza na rurociągu Dn 400 wraz z
armaturą odcinającą i obejściem układu pomiarowego, 10. Przebudowa pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego Ob. 12, w tym: - wymiana pomp zatapialnych (3 kpI.) oraz
montaż czwartej pompy, - przebudowa układu rurociągów i armatury, - naprawa powierzchni
betonowych wewnątrz komory mokrej, - wymiana wciągnika przejezdnego wraz z adaptacją
konstrukcji nośnej belki, - montaż i demontaż tymczasowej pompowni recyrkulat (osadu
powrotnego) na czas przebudowy pompowni Ob. 12. II. Rozbudowa stacji dozowania PIX
Ob. 13, w tym: - montaż dodatkowych pomp dozujących (2 kpI.) wraz z rurociągami
tłocznymi i armaturą, - wymiana wykładziny tacy z płytek chemoodpornych, - wykonanie
opaski betonowej (krawężnika) wokół tacy oraz wymiana barierek ochronnych. 12.
Rozbudowa stacji dmuchaw Ob. 14, w tym; - wymiana dmuchaw sprężonego powietrza, -
roboty adaptacyjne istniejącej instalacji (przebudowa układu rurociągów i armatury), 13.
Roboty w rejonie zagęszczaczy osadów wstępnych Ob. 15 i 19. L, w tym: - budowa rurociągu
osadu wstępnego pomiędzy Ob. 15 i 19, - budowa rurociągu osadu zagęszczonego z Ob. 19.1
do budynku Ob. 16. 14. Rozbudowa budynku obejmującego stację zagęszczania osadów Ob.
16, pompownię cyrkulacyjna WKF z wymiennikownią Ob. 17, pomieszczenia kotła i
agregatu kogeneracyjnego Ob. 24 oraz magazynu oleju opałowego Ob. 29 ), w tym: -
dobudowa pomieszczenia maszynowni WKF i agregatu kogeneracyjnego (od strony
południowej), - przebudowa instalacji technologicznych w pomieszczeniu wymiennikowni i
pompowni osadu cyrkulowanego (montaż trzeciego wymiennika ciepła, montaż maceratorów
osadu, montaż trzeciej pompy cyrkulacyjnej oraz przebudowa układu rurociągów i armatury z
napędami mająca na celu zapewnienie równomiernego rozdziału osadu na dwie komory
fermentacyjne), - montaż kompletnej instalacji agregatu kogeneracyjnego wraz z kompletnym
układem odzysku ciepła i chłodnicami awaryjnymi, - dostosowanie instalacji elektrycznych i
AKP, w tym montaż rozdzielnicy z układem pomiarowym dla energii odnawialnej, -
adaptacja pomieszczenia magazynu oleju na drugą instalację zagęszczania osadu
nadmiernego, - montaż drugiej stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego
(pompa osadu, zagęszczacz, pompa osadu zagęszczonego, stacja dozowania polielektrolitu), -
budowa pomieszczenia na magazyn oleju opałowego (od strony północnej istniejącego
kompleksu budynków Ob. 16, 17,24 i 29), 15. Budowa nowej komory fermentacyjnej Ob.
18.2, w tym: - budowa fundamentów pod nowy zbiornik, - montaż zbiornika WKF z
elementów stalowych skręcanych wraz z wyposażeniem: - mieszało o osi pionowej, ujęcie
biogazu z armaturą zabezpieczającą, wizjer, aparatura kontrolno - pomiarowa, instalacja do
gaszenia piany, - montaż nowej klatki schodowej wspólnej do obu zbiorników WKF wraz z
przełożeniem instalacji wody do gaszenia piany i instalacji kablowych, które obecnie
mocowane są do istniejącej konstrukcji klatki schodowej .. 16. Przebudowa zbiornika
retencyjno-odgazowującego osadów przefermentowanych na zagęszczacz osadu Ob. 19.1, w
tym: - budowa komory rozdziału osadów na zagęszczacze grawitacyjne (Ob. 15 i 19.1), -
włączenie rurociągu osadu wstępnego do zbiornika Ob. 19.1, - podłączenie rurociągów osadu
zagęszczonego z doprowadzeniem do pomp osadu wstępnego zagęszczonego w Ob. 16. 17.
Budowa nowego zbiornika retencyjno-odgazowującego osadów przefermentowanych Ob.
19.2, w tym: - budowa zbiornika żelbetowego wraz ze schodami i pomostem obsługowym na
terenie poletek odwadniania piasku (przewiduje się zajęcie 2 sekcji poletek, tj. 50%
powierzchni), - montaż urządzeń i wyposażenia (mieszadło zatapialne, żurawik z wciągarką),
- przebudowa kanalizacji odprowadzającej ścieki z drenażu poletek odwadniania piasku. 18.
Wymiana wirówki w stacji odwadniania Ob. 20, w tym: - adaptacja fundamentu pod nową
wirówkę, - montaż nowej wirówki i instalacji towarzyszących, - remont przenośników osadu,
- dostosowanie obiektu do stosowanych kontenerów IBe - pow. magazynowa. 19.
Rozbudowa instalacji odsiarczania biogazu Ob. 22, w tym: - wymiana złoża filtracyjnego w
istniejących odsiarczalnikach, - podwyższenie fundamentów istniejących reaktorów i budowa
nowego fundamentu pod trzeci reaktor, - montaż trzeciego odsiarczalnika wraz z przebudową
rurociągów biogazu w rejonie instalacji odsiarczania, 20. Modernizacja układu: zbiornik
biogazu, komora filtra i stacja dmuchaw Ob. 23, w tym: - dostawa nowej dmuchawy biogazu,
- remont dmuchaw istniejących, - remont budowlany komory filtra. 21. Wymiana pochodni
biogazu Ob. 25, w tym: - demontaż istniejącej pochodni biogazu, - montaż nowej pochodni
biogazu na istniejącym fundamencie, - wykonanie drenażu terenu wokół fundamentu
pochodni. 22. Rozbudowa stacji trafo z rozdzielnią Ob. 28, w tym: - doposażenie pól w
rozdzielni NN pozwalającej na zasilenie nowych odbiorników energi elektrycznej, -
podłączenie nowej jednostki kogeneracyjnej, 23. Modernizacja pompowni ścieków własnych
Ob. 33, w tym: - remont powierzchni betonowych w komorze pomp - wymiana pomp
ściekowych, - wymiana wciągnika łańcuchowego do demontażu pomp. 24. Przebudowa wiaty
magazynowej osadu Ob. 35, w tym: - demontaż ścian oporowych typu "L" w środkowej
części wiaty od strony budynku 16, 17 , 24 (sekcje 3 i 4), - wykonanie nawierzchni
utwardzonej pomiędzy wiatą a drogą istniejącą 25. Modernizacja zbiornika tłuszczy z
pompownią Ob. 36, w tym: - remont powierzchni betonowych wewnątrz zbiornika 26.
Budowa pompowni wód nadosadowych Ob. 37 z zagęszczaczy osadu wstępnego, w tym: -
montaż komory pompowni i komory zasuw z elementów prefabrykowanych, - montaż pomp
zatapialnych z armaturą odcinającą i zwrotną oraz żurawika z wciągarką, - budowa kanału
przelewowego z pompowni do kanalizacji 27. Budowa pompowni wody technologicznej Ob.
38, w tym: - budowa pompowni na ujęciu ścieków oczyszczonych, - budowa budynku z
zestawem hydroforowym wody technologicznej, - montaż urządzeń i wyposażenia (zestaw
hydroforowy). 29. Wymiana biofiltra powietrza złowonnego Ob. Bl (lokalizacja bez zmian),
w tym: - montaż kontenera biofiltra na istniejącym fundamencie (jeśli jego wymiary będą
pozwalały na posadowienie oferowanego biofiltra), - przebudowa kanałów powietrza
złowonnego wraz z systemem ich odwodnienia, - montaż biofiltra powietrza złowonnego Ob.
B2 (nowa lokalizacja), - montaż kontenera biofiltra na nowym fundamencie, - przebudowa
kanałów powietrza złowonnego wraz z systemem ich odwodnienia 30. Przebudowa dróg i
placów manewrowych oraz chodników 31. Roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym: -
demontaż pochodni biogazu, - rozbiórka komory rozdziału osadu recyrkulowanego Ob. 6, -
demontaż biofiltra powietrza złowonnego Ob. B2 oraz przyłączy (kanały powietrza,
odwodnienie, kable) i rozbiórka fundamentu - rozbiórka klatki wejściowej (schodów) na
komorę WKF. 32. Ponadto, przewiduje się roboty związane z montażem rurociągów i
kanałów technologicznych oraz zewnętrznych kabli zasilających, pomiarowych i
sygnalizacyjnych, a także urządzeń kontrolno-pomiarowych dla potrzeb nowych urządzeń i
instalacji. Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej: l.
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania: - projektu budowlanego - w ilości 5
egz., - projektu wykonawczego - w ilości - 5 egz., - specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót - w ilości - 2 egz., - przedmiaru robót - w ilości - 2 egz., - kosztorysu
inwestorskiego - w ilości - 2 egz., - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- w ilości - 2 egz., - pozostałych dokumentów określonych w PFU Przed rozpoczęciem prac
projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do: - zweryfikowania wszystkich danych
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia,
wykorzystując np. aktualne wyniki badań jakości ścieków oraz pomiarów ilości ścieków
notowanych w istniejących punktach pomiarowych; - wykonania dodatkowych badań
geologicznych, jeśli wyniki badań dostarczonych przez Zamawiającego w ramach Programu
funkcjonalno-użytkowego nie są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania obiektów
oczyszczalni, - wykonania inwentaryzacji terenu, istniejących instalacji i przewodów
podziemnych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych; - pozostałych czynności niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem określonym w niniejszym zamówieniu 3.
Dokumentacja winna zostać wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej, w ilości
niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich uczestników oraz organów administracji procesu
inwestycyjnego, jednakże nie mniej jak wskazano powyżej oraz w formach określonych w
pkt. 6.1.3. PFU. 4. Dokumentacja winna być zatwierdzona, zgodnie z pkt.6.1.2 Programu
funkcjonalno- użytkowego według wymagań określonych w 6.1.4 ww. PFU, według poniżej
procedury: - dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego poprzez osoby przez
niego upoważnione, - dokumentacja podlega zatwierdzeniu przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę, - zamawiający zapozna się z przedłożoną do zatwierdzenia dokumentacją w terminie
7 dni od daty otrzymania i jest uprawniony wnieść do dokumentacji zastrzeżenia i uwagi, -
wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w terminie 3 dni od ich otrzymania i w
tym terminie udzielić Zamawiającemu sposób ich uwzględnienia w dokumentacji
projektowej, - po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji lub jej części, uzgodnionej
przez Strony zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych
sprawdzi jej kompletność i zakres opracowania dokumentacji. - jeżeli w toku czynności
odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie. - do dokumentacji projektowej
stosuje się zapis ust. 6 zdanie drugie ( tzn. stosuje postanowienia w zakresie uzyskania
akceptacji zastosowanych materiałów, urządzeń lub rozwiązań techniczno- technologicznych;
5. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego prawa własności intelektualnej
do wykonanej dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji Wykonawca
zobowiązany będzie również w szczególności do: 1. uzyskania w imieniu Zamawiającego od
organu administracji architektoniczno-budowlanej niezbędnych dokumentów zezwalających
na rozpoczęcie, kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych, a także zezwalających na
użytkowanie przedmiotu umowy; 2. wykonania robót na podstawie sporządzonego projektu
budowlanego, pozwolenia na budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
zatwierdzonych przez Zamawiającego; 3. przeprowadzenia wymaganych prób i badań, wraz z
uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów
do użytkowania oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej, a na etapie robót ziemnych i
fundamentowych, zgodnie z zapisami dokumentacji geotechnicznej i PFU nadzoru
geotechnicznego. 4. wykonania dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami; 5.
określenia zakresu przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych obiekt i instalacji
wymaganych dla zachowania gwarancji w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji
przedmiotu przez cały okres obowiązywania gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany wydać
książkę serwisową uwzględniającą zakres przeglądów gwarancyjnych i serwisowych oraz ich
częstotliwości; 6. wykonania rozruchu przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem 6.2. PFU.
7. przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji
wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń; 8. realizacji pozostałych obowiązków
określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ - wzorze umowy. Gwarancja jakości
robót budowlanych: wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
wynosi 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy, w tym obejmuje wady dokumentacji projektowej oraz
wykonanych robót budowlanych. Gwarancja jakości instalacji, urządzeń, sprzętu i
oprzyrządowania: Wykonawca udzieli gwarancji jakości instalacji, urządzeń, sprzętu i
oprzyrządowania na okres minimum 24 miesięcy. Gwarancja jakości instalacji, urządzeń,
sprzętu i oprzyrządowania stanowi kryterium oceny ofert, maksymalny okres podlegający
ocenie kryterium, zgodnie z pkt. 21.4.2 SIWZ wynosi 48 miesięcy. Warunki gwarancji
jakości wykonanych robót budowlanych oraz jakości instalacji, urządzeń, sprzętu i
oprzyrządowania określa załącznik nr 4 SIWZ- wzór umowy. Wykonawca na roboty
budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzieli 60 miesięcznej rękojmi według
przepisów art. 556 - 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Wykonawca na
dostarczoną i zamontowaną instalacje, urządzenia, sprzęt i oprzyrządowanie udzieli 24
miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 - 576 4 w zw. z 656 § l oraz art. 638 kodeksu
cywilnego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja budowlana)
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający
dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie
się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż
podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność
tych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w
stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wykonawca, projektując i realizując
rozbudowę i modernizację oczyszczalni, powinien uwzględnić maksymalne wykorzystanie w
proponowanej technologii: kubatury istniejących obiektów technologicznych (aktualnie
wykorzystywanych lub nie) z zachowaniem wymaganej jakości ścieków oczyszczonych,
mając równocześnie na uwadze fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych i
modernizacyjnych istniejąca oczyszczalnia będzie eksploatowana. W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty tymczasowe (np. tymczasowe
rurociągi, obiekty, np. pompownie, kable zasilające i sterownicze, estakady, pomosty, itp.)
konieczne dla utrzymania bieżącej eksploatacji oczyszczalni w trakcie prowadzenia robót
budowlano-montażowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót rozbiórkowych,
zbrojenia, betonowania, spawalniczych, montażu instalacji biogazu, montażowych
budowlanych, murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malowania, elektrycznych,
elektrotechnicznych, robót drogowych, utwardzenia terenu, montażu instalacji i urządzeń,
robót małej architektury oraz montażu przyłączy: energetycznych, wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej, także operatorów sprzętów budowlanych, jeżeli czynności te mieszczą
się w zakresie art. 22 § I Kodeksu Pracy, który brzmi: "Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Sposób dokumentowania
zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez
Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w
załączniku nr 4 do SIWZ - wzorze umowy

11.5) Główny kod CPV. 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45100000-8 45200000-9 45211350-7 45223500-1 45231300-8 45231400-9 45233123-7 45251220-9 45252127-4 45400000-1 48000000-8 48100000-9 48151000-1 71000000-8 71200000-0 71220000-6 71300000-1 71300000-1

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych Lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków najakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-03-31
11.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a)
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę: do dnia 30 kwietnia 2020 roku; b) przekazanie placu budowy: w terminie do 7 dni
od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę; c) rozpoczęcie robót budowlanych: w
terminie do 5 dni od przekazania placu budowy; d) zakończenie robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy: do dnia 31 grudnia 2021 roku; e) zakończenie rozruchu
technologicznego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy: w terminie do
dnia 31 marca 2022 roku. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez
Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia
(wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym
przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy. Termin wykonania wszystkich
świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia: do dnia 31 marca 2022 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRA WNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej -
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: I. wykonał: a) w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i
wybuduj, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie
oczyszczani ścieków o wartości nie mniejszej niż 7 000.000,00 zł brutto (słownie: siedem
milionów złotych brutto i 0011 00), obejmującą zakresem część biologiczną i osadową o
wydajności Qdśr co najmniej 2000 m3 / d (l robota = l umowa), lub b) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie,
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie oczyszczani ścieków o wartości nie
mniejszej niż 7 000.000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów złotych brutto i 00/1 00),
obejmującą zakresem część biologiczną i osadową o wydajności Qdśr co najmniej 2000 m3 I
d(l robota = l umowa), oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę
w zakresie wykonania projektu budowlanego budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji
lub remontu oczyszczalni ścieków o wydajności Qdśr co najmniej 2000 m3 / d. Zamawiający
informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
postępowaniu,dopuszczono aby wykaz usług w okresie ostatnich obejmował okres 5 lat przed
upływem terminu składania ofert - podstawa § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenie Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
W przypadku wykazania kontraktu zawartego w walucie innej niż PLN, wartość umowy
należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, ajeżeli w tym dniu kursu nie
ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
2.Wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby: a) minimum
jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z
2018 r. poz. 1202 ze zm.) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem
zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego
projektu budowlanego budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu oczyszczalni ścieków
obejmującą swoim zakresem część biologiczną i osadową, b) minimum jedną osobę, która
będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do
projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem
zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego
projektu budowlanego budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu oczyszczalni ścieków
obejmującą swoim zakresem część biologiczną i osadową o wydajności Qdśr co najmniej
2000 m3 Id. c) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży
elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
projektowania; d) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i
kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.), legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w kierowaniu lub
nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej oczyszczalni ścieków, obejmującą
swoim zakresem część biologiczną i osadową; e) minimum jedną osobę, która będzie pełniła
funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm)
legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika
robót branży sanitarnej oraz doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej
jednej roboty budowlanej oczyszczalni ścieków, obejmującą swoim zakresem część
biologiczną i osadową; t) minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika
robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze
zm) legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu
robót budowlanych branży elektrycznej; Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję
wskazaną powyżej; Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie
wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Oz.U. z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem
w życie ww. ustawy - art. 4 ww. ustawy)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona Wali. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTA WY PZP:
l.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. I. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. l., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11
ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w alt. 24 ust. I pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa wart. 24 ust. l pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany
jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1. wykazu robót budowlanych, o
których mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacj i o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; lub wykazu
robót budowlanych, o których mowa w pkt. 8.2.3.1 lit. b). SIWZ, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr
5 do SIWZ; oraz wykazu usług, o których mowa w pkt. 8.2.3.1. lit. b) SIWZ, wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie
wykonawcy; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. wykazu osób, o których
mowa w pkt. 8.2.3.2. lit. od a) do f) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .. Wykaz osób stanowi załącznik nr 7
do SIWZ.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZW ANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)
I.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2. SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca
załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym wart. 22a
ust. I ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. 2.Na ofertę
składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr l do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku działania
Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub
jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 6.
zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy; 7.
dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) OPIS
IV.1.I) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
240.000,00 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/1 00). Wadium może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4.
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank PeKaO S.A., nr konta 17 12403770 1111 000040685003 z adnotacją
"Wadium - przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa oczyszczani ścieków w Ustce
w systemie zaprojektuj i wybuduj". Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający
dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie.
Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z
warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy
bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych: Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony.
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, najakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.l) Kryteria oceny ofert:
IV 22) Kryteria
   Cena  - znaczenie  80,00
   Okres gwarancji instalacji, urządzeń, sprzętu, oprzyrządowania  - znaczenie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Nie dotyczy Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacj i istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.S) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: l. terminu realizacji umowy na
skutek: 1.1 przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z
innych przyczyn, 1.2 wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania
decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy; 1.3 konieczności
zaspokojenia oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie
artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania
umowy; 1.4 konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na
etapie przygotowania zamówienia; 1.5 wystąpienia nieprzewidzianych prac
archeologicznych; 1.6 konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót
dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa
wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem
założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych PFU ujawnionych podczas
realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w
wyniku zdarzenia losowego; 1.7 opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego; 1.8 wstrzymania robót przez Zamawiającego w
okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na
konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji
zamówienia; 1.9 wstrzymania robót lub konieczności zrealizowania dodatkowych czynności
w wskutek czynności organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych
w realizację, kontrolę lub finasowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana
lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), 1.10 opóźnieniu
wynikającym z następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia
wynikających z przepisów prawa terminów wydania przez organy administracji opinii i
uzgodnień w zakresie powyżej nie wskazanym, chyba że opóźnienie takie nastąpiło z
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 1.11 zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu
Umowy, 1.12 działaniu osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie
bądź działania nie jest/są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z
uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas
(okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane;
2. ceny, na skutek: 2.1 stawki podatku od towarów i usług, 2.2 wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2.3 zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 2.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono w
załączniku nr 4 do SIWZ tj. wzorze umowy w § 9 ust. 25-32 załącznika nr 4 SIWZ wzór
umowy, 3. osoby pełniącej funkcję projektanta lub kierownika budowy, przy czym nowo
wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskać
akceptację Zamawiającego, 4. sposobu spełnienia świadczenia w w przypadku konieczności
zmian PFU, realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia, podyktowanych: zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych
robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu
użytkowego - w związku z wystąpieniem wad ukrytych programu funkcjonalno-użytkowego
ujawnionych podczas realizacji robót,jednakże o ile okoliczności te powodują konieczność
zmiany sposobu spełnienia świadczenia; wartość robót zamiennych zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny nie większe niż przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą
odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych
(KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych wart. 632
kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych
PFU; chyba konieczność robót zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych PFU; określa się
zasady wykonywania robót dodatkowych jako nie ujętych w dokumentacji, których
konieczności wykonania nie można było przewidzieć na dzień podpisania niniejszej umowy:
a) roboty te będą zlecane, po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy albo zawarciu aneksu
do niniejszej umowy, b) udzielenie zamówienia, o którym mowa w lit. a, musi być
poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, c) wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przez niego bez zawarcia z
Zamawiającym stosownej umowy albo aneksu do niniejszej umowy, d) wynagrodzenie
zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych w kosztorysach
przygotowanych przez Wykonawcę. z zastrzeżeniem, ze składniki cenotwórcze nie mogą być
wyższe od określonych według zasad powyżej; 4.0dstąpienia przez Zamawiającego lub
rezygnacji części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub
całkowitej utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1, lub zmiany umowy na
dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót
stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu
Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt. 4); 5. zmiany podwykonawcy wskazanego
w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SJWZ.
Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
W skazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.S) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna l. Zgodnie z art. 13 ust. l rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję: Administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie Pani/Pana danych
osobowych są Wodociągi Sp. z 0.0. ul. Ogrodowa 1476-270 Ustka 2. Inspektorem Ochrony
Danych jest Paweł Kamiński z którym można się kontaktować
pkaminski@kancelariapiatak.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późno zm.), zwanej dalej Pzp. 4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. 5. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, przez okres odpowiednio: - 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - przez cały czas trwania umowy i okres
jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata, - przez okres, o
którym mowa wart. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE albo do czasu przeprowadzania archiwizacji
dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, 6 Obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada
Pani/Pan: 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu; 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; 9. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa wart. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. lONie
przysługuje Pani/Panu: 10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w
przytoczonym przepisie; 10.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO; 10.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
mi. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Grzegorz Bartkowiak
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (6 czerwca 2019, 14:16:39)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (13 sierpnia 2019, 12:24:40)
Zmieniono: zawiadomienie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3250