zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 – 150 wraz z ośmioma przyłączami wodociągowymi i armaturą.

zamawiający: Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.4.2019
wartość: nie przekracza kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: nie wpłynęła żadna oferta 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane

pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 – 150 wraz z ośmioma przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi w granicy działek drogowych nr 509/4, 509/8, 510/3, 521/2 na odcinku około 250 m od ulicy Darłowskiej do wysokości Przedszkola nr 3 przy ul. Polnej 12 w Ustce ( działka ewidencyjna nr 1598/1)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017r. z oraz art. 70 1 i n. kodeksu cywilnego.
  Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
  Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 548 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479)
  Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
  CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

 4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  Przebudowie sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 – 150 wraz z ośmioma przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi w granicy działek drogowych nr 509/4, 509/8, 510/3, 521/2 na odcinku około 250 m od ulicy Darłowskiej do wysokości Przedszkola nr 3 przy ul. Polnej 12 w Ustce ( działka ewidencyjna nr 1598/1), obejmujący w swym zakresie:
  - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej lub z płyt chodnikowych betonowych wraz z krawężnikiem betonowym,
  - rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej lub płyt betonowych,
  - wykonanie wykopów w gruntach kat. II,
  - transport gruntu,
  - odwodnienie wykopów,
  - zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
  - wykonanie podsypek pod rurociągi,
  - ułożenie odcinka sieci Ø 225 mm PE SDR11 PN16 o długości ok. 240 m,
  - ułożenie przyłączy wodociągowych – 8 szt. (PE Ø 32 mm – 34,90 m, PE Ø 63 mm – 14,0 m),
  - wykonanie węzłów wodociągowych dla przebudowywanych ( projektowanych) przyłączy – szt. 8,
  - ułożenie wypustów wodociągowych do hydrantów – PE Ø 90 mm – 9,50 m,
  - montaż hydrantów podziemnych DN 80 mm – szt. 4,
  - wykonanie węzłów wodociągowych dla przebudowywanych lub projektowanych hydrantów – szt. 4,
  - wykonanie węzłów wodociągowych wraz z armaturą dla nieprzebudowywanych (istniejących) przyłączy wodociągowych – szt. 7,
  - montaż zasuw odcinających w węzłach wodociągowych „W2 – W23” - szt. 22,
  - montaż dodatkowych zasuw odcinających w węźle wodociągowym „W21”– szt. 2,
  - włączenie projektowanej sieci PE Ø 225 mm do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 225 mm w ul. Darłowskiej,
  - włączenie projektowanej sieci PE Ø 225 mm do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN 400 mm w ul. Polnej, na wysokości Przedszkola nr 3 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1598/1,
  - wykonanie odgałęzienia
  - odcinka sieci Ø 110 mm PE SDR11 PN16 o długości ok. 33,0 m,
  - włączenie projektowanej sieci PE Ø 110 mm do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 110 mm na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 955/1,
  - ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami,
  - wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci,
  - wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłączy,
  - wykonanie obsypania rurociągów,
  - zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736,
  - zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
  - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt III.

 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWIZ),

  b. posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: - dwie roboty budowlane polegające na przebudowie (budowie) sieci wodociągowej o min. Ø 225 mm i min. długości po 200 mb każda robota, o łącznej wartości powyżej 300 000 zł,

  c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),

  d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 400.000,00 zł,

  e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia; Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 6 mogą spełniać łącznie.

  C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  • rozpoczęcie: 15 wrzesień 2019 roku
  • zakończenie: do 30 listopada 2019 roku.
   Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od realizacji inwestycji planowanej przez Gminę Miasto Ustka polegającej na przebudowie odcinka drogi w ul. Polnej. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji inwestycji lub odstąpienia od jej wykonania w sytuacji gdy Gmina Miasto Ustka zrezygnuje z przebudowy drogi lub opóźni jej termin wykonania. W ww. sytuacji termin związania z ofertą ulegnie wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 15.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Inspektor ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl, w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (Dyspozytornia) w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 12.30.

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Informatyk (18 lipca 2019, 21:29:41)

Ostatnia zmiana: Informatyk (10 października 2019, 11:45:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2482