Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2019
Przetargi aktualne (1)  |  Przetargi w toku (1)  |  Przetargi rozstrzygnięte (9)  |  Przetargi unieważnione (0)

zamówienie na:

Remont dwóch pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.7.2019
wartość: nie przekracza 5548000,00 eur
termin składania ofert: 26 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano wykonawcę: Firma Budowlana Skwarczak Janusz Skwarczak 
Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14
76-270 Ustka
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na roboty budowlane
 
 
pod nazwą: Remont dwóch pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14.
 
1.    Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017r.  z oraz art. 70 1 i n. kodeksu cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 548 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479)
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45450000-6 Roboty budowalne wykończeniowe, pozostałe
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dwóch pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14.
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części III.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) prowadzą  działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący  wykonanie przedmiotu zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
b) posiadają zdolności do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ).
c) posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą  polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł.
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca załączy do oferty kserokopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie.
B.     Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-c  mogą spełniać łącznie.
C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        rozpoczęcie: do dnia 2 grudnia 2019 roku
-        zakończenie: do dnia 20 grudnia 2019 roku
8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 3.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena -  100%
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
A. W sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Inspektor ds. Technicznych oraz dr inż. Diana Fijałkowska – Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej
B. W sprawach procedury przetargowej - dr inż. Diana Fijałkowska – Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500.
11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 26 listopada 2019r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (Pokój nr 11) w dniu  26 listopada 2019 r. o godz. 12.30
12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania:
Wynik postępowania przetargowego (108kB) pdf
Protokół z otwarcia ofert (93kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1366kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (140kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (136kB) pdf
Załącznik nr 3 - Projekt umowy (176kB) pdf
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (110kB) pdf
Załącznik nr 5 - Rzuty pomieszczeń (378kB) pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot wypełnienia obowiązków informacyjnych (112kB) pdf
Załacznik nr 7 - RODO (122kB) pdf

Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (19 listopada 2019, 13:24:18)

Ostatnia zmiana: Informatyk (5 grudnia 2019, 14:01:00)
Zmieniono: Wybrano wykonawcę: Firma Budowlana Skwarczak Janusz Skwarczak

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij