zamówienie na:

Roboty budowlane- Inwestycja Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy 2 zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo-magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe- zasada konkurencyjności
nr sprawy: DI.EN.26.7.2020
wartość: poniżej 5 350 000,00 EUR
termin składania ofert: 8 października 2020  11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla postępowania o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO udzielanego w celu wykonywania działalności, w sektorze wodno-kanalizacyjnym, określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PZP, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przeprowadzonego w procedurze otwartej zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6 pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. w Ustce, na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce.”
W niniejszym postępowaniu przyjęto „odwróconą kolejność oceny ofert” tzw. „procedura odwrócona”, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniezja nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Opis zamówienia:
 
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce (gm. Miasto Ustka, obręb Miasto Ustka)”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1)        Dla rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego:
-      oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,
-      prace pomiarowe i pomocnicze,
-      odcięcie napięcia do budynku warsztatowo – magazynowego,
-      wykonanie robót rozbiórkowych rozpoznawczym mających na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej oraz demontowanych obiektów,
-      rozebranie istniejącego budynku łącznie z fundamentami metodą tradycyjną tzn. z wykorzystaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz sprzętu zmechanizowanego zgodnie z ustaloną kolejnością prac rozbiórkowych,
-      oczyszczenie demontowanych elementów,
-      transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
-      rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki w pryzmy lub w stosy,
-      przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
-      zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,
-      zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem np. drzew, ogrodzenia, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – w szczególności oświetlenia dróg dojazdowych,
-      utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
-      załadunek, transport i rozładunek materiałów powstałych z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania wskazane przez Wykonawcę robót budowlanych,
-      wywóz odpadów z demontażu poza teren budowy, zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich zakończeniu do składu złomu,
-      poniesienie opłat za składowanie gruzu na składowisku odpadów,
-      uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
2)        Dla rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody:
-      oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,
-      zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem np. drzew, ogrodzenia, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – w szczególności oświetlenia dróg dojazdowych,
-      rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z krawężnikami,
-      wykonanie wykopów w gruntach kat. III,
-      transport gruntu,
-      odwodnienie wykopów,
-      przełożenie lub demontaż infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie budowy,
-      wykonanie palowania w technologii CFA (16 sztuk) pod projektowane zbiorniki w warunkach gruntowo – wodnych zdefiniowanych jako złożone,
-      wykonanie odwodnienia skarpy przy projektowanych zbiornikach,
-      formowanie skarpy w rejonie zbiorników na wodę pitną,
-      wykonanie płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki jako żelbetowe, monolityczne ze zbrojeniem z prętów,
-      budowę dwóch zbiorników żelbetowych naziemnych na wodę pitną, częściowo zagłębionych w gruncie, ze stropem prefabrykowanym, ocieplonych styropianem oraz wykończonych tynkiem strukturalnym, wraz z ich wyposażeniem,
-      przebudowanie istniejącego układu rurociągów na hali filtrów w celu skierowania wody do zbiorników retencyjnych wraz z podłączeniem go do istniejących przewodów,
-      adaptację pomieszczenia magazynowego na pompownię wody sieciowej wraz z montażem zestawu pompowego i wykonaniem włączenia do istniejącego systemu, w szczególności rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu, wykonanie kanałów technologicznych z pokryciem z krat pomostowych, wykonanie fundamentu żelbetowego pod pompy wody sieciowej,
-      montaż nowej pompowni sieciowej drugiego stopnia zawierającej pięć pomp wirowych pracujących w systemie równoległym wraz ze zbiornikiem przeponowym,
-      wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu pompowni wraz z zapewnieniem i sprawdzeniem ciągłości galwanicznej,
-      zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
-      przebudowę i rozbudowę instalacji elektroenergetycznych i sterowniczych oraz oświetlenia w rejonie projektowanych zbiorników, w szczególności wykonanie linii zasilających do rozdzielnicy głównej, modernizację pola zasilającego w ww. rozdzielnicy oraz ułożenie linii zasilającej z rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu pompowni sieciowej budynku Stacji Uzdatniania Wody,
-      przygotowanie instalacji elektroenergetycznej do zwiększonej mocy przyłączeniowej zgodnie z wydanymi przez „Energę Operator” S.A. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/013750 z dnia 5 marca 2020 r., w szczególności prac polegających na wymianie istniejących zabezpieczeń głównych BM na 500A,
-      zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej nad projektowanymi rurociągami, w szczególności kabli elektroenergetycznych,
-      wykonanie podsypek pod rurociągi,
-      przełożenie rurociągów kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowaną infrastrukturą techniczną wraz z wykonaniem wpustu kanalizacji deszczowej oraz podłączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej,
-      budowę rurociągów zewnętrznych wody pitnej i kanalizacji technologicznej,
-      wykonanie płukania, dezynfekcji i próby szczelności projektowanych odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej,
-      wykonanie obsypania rurociągów,
-      zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736 lub równoważne,
-      zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
-      budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami betonowymi do budynku „Hali filtrów”,
-      budowę chodnika z kostki chodnikowej,
-      obsianie trawą gruntu rodzimego,
-      wykonanie nowych nasadzeń w związku z wycinką drzew zgodnie z uzyskaną decyzją, przy założeniu, że nowe sadzonki nie mogą być młodsze niż pięcioletnie oraz o winny posiadać odpowiedni obwód pnia na wysokości 130 cm,
-      uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, STWIORB i SIWZ. Udostępniony wraz z dokumentacją projektową przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny oraz nie determinuje on zakresu robót koniecznych do realizacji zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe.1.  Ofertę (wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami) należy składać do dnia  6 października 2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. 13, tj. Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.
UWAGA! Mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią SARS-Cov-2, Zamawiający zaleca składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).
2.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie  Zamawiającego (pokój nr 12).
Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy uczestniczący podczas otwarcia ofert muszą zachować szczególne środki ostrożności poprzez zakrycie/zasłonięcie nosa i ust np. maseczką, zaleca się posiadanie jednorazowych rękawiczek na dłoniach.
3.   Termin złożenia oferty zostaje dotrzymany wyłącznie w przypadku, gdy oferta przed wskazanym terminem składania ofert dotrze do Zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data
i godzina wpływu do Zamawiającego w miejscu wskazanym pkt 15.1 powyżej.
4.   W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
5.   Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
6.   Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany, należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY". W przypadku kilkukrotnego dokonywania zmian oferty kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.............".
7.   Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte po otwarciu koperty (paczki) zawierającej oferty, której dotyczy ta zmiana. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany te zostaną dołączone do oferty.
8.   Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE OFERTY". Oferty wycofane nie zostaną otwarte.
9.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny.


Aktualizacja 08.10.2020r.:

Aktualizacja 28.09.2020r.:Dokumentację projektową Rozbiórki budynku można pobrać pod adresem:
https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgkfxVWeaBUjtsg4S?e=kpkWQd

Dokumentację projektową Rozbudowy SUW można pobrać pod adresem:
https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgkbpnfhU2zFAXdil?e=bJYJzn

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (18 września 2020, 12:58:50)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (13 listopada 2020, 09:19:06)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1111