zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” w roku 2021

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.JJŚ.26.8.2020
wartość: poniżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 30 października 2020  12:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z PKN Orlen S.A. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dostawę energii elektrycznej do obiektów Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” w roku 2021

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r. oraz art. 70 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. 

4. Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450).

5. Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

6. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
- CPV 09310000-5
– Elektryczność

7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów przynależących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanych na terenie miasta Ustka oraz należących do poniższych grup taryfowych:
  • B23 - 1 obiekt: Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 14;
  • C11 - 2 obiekty: Ujęcie Wody ul. Gen. Zaruskiego 1, Komora Pomiarowa ul. Polna;
  • C12A - 3 obiekty: Przepompownia Ścieków ul. Rzemieślnicza, Przepompownia Ścieków ul. Bohaterów Westerplatte 4, Przepompownia Ścieków ul. Polna 51;
  • C2 - 1 obiekt: Ujęcie Wody ul. Rybacka.
8. Szczegółowy zakres usług określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
 • posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą w trakcie okresu wykonywania umowy;
 • posiadają stosowną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, pod którego podlegają obiekty należące do Spółki „Wodociągi Ustka”, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD (Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub mający aktualną, na czas obowiązywania umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki na obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty Spółki (Wykonawca będący właścicielem sieci dystrybucyjnej);
 • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu działalności i czynności;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumą nie mniejszą niż 775 000,00 zł;
 • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń ciągłych), z należytą starannością, minimum 3 dostawy energii elektrycznej w ilości min. 1 500 MWh w skali roku;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt. XIV SWIZ.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania składając dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. XIII SIWZ.
10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 • Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej: 1 styczeń 2021 roku
 • Zakończenie dostawy energii elektrycznej: 31 grudzień 2021 roku

11. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 30.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 • Cena - 85%
 • Termin regulowania należności – 15%

13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
 • w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr Joanna Janus-Świniarska – Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
 • w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 – 15.00, w dni powszednie.

14. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 30 października 2020 r. do godz. 12.00.

15. Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (pokój nr 12) w dniu 30 października 2020 r. o godz. 12.30.

16. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja 23.11.2020:
Aktualizacja 02.11.2020:

Aktualizacja 22.10.2020:
Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Janus-Świniarska
Opublikował: Jan Adminowicz (8 października 2020, 13:04:39)

Ostatnia zmiana: Informatyk (4 lutego 2021, 12:30:06)
Zmieniono: Podpisano umowę z PKN Orlen S.A.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390