zamówienie na:

pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce.”

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.9.2020
wartość: poniżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 6 listopada 2020  12:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce.”


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450). Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego
CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
CPV 7170000-5 Usługi nadzoru i kontroli

4. Przedmiot niniejszego zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową i całościową usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce.

5. Charakterystyka robót budowlanych
Ogólna charakterystyka robót budowlanych stanowiących zakres usług nadzoru inwestorskiego objętego przedmiotem zamówienia (ogólny zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim):
 1. Dla rozbiórki budynku warsztatowo-magazynowego:
  •  oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,
  • prace pomiarowe i pomocnicze,
  • odcięcie napięcia do budynku warsztatowo – magazynowego,
  • wykonanie robót rozbiórkowych rozpoznawczym mających na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej oraz demontowanych obiektów,
  • rozebranie istniejącego budynku łącznie z fundamentami metodą tradycyjną tzn. z wykorzystaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz sprzętu zmechanizowanego zgodnie z ustaloną kolejnością prac rozbiórkowych,
  • oczyszczenie demontowanych elementów,
  • transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
  • rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki w pryzmy lub w stosy,
  • przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
  • zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,
  • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem np. drzew, ogrodzenia, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – w szczególności oświetlenia dróg dojazdowych,
  • utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
  • załadunek, transport i rozładunek materiałów powstałych z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania wskazane przez Wykonawcę robót budowlanych,
  • wywóz odpadów z demontażu poza teren budowy, zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich zakończeniu do składu złomu,
  • poniesienie opłat za składowanie gruzu na składowisku odpadów,
  • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
2. Dla rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody:
 • oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy,
 • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem np. drzew, ogrodzenia, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – w szczególności oświetlenia dróg dojazdowych,
 • rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z krawężnikami,
 • wykonanie wykopów w gruntach kat. III,
 • transport gruntu,
 • odwodnienie wykopów,
 • przełożenie lub demontaż infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie budowy,
 • wykonanie palowania w technologii CFA (16 sztuk) pod projektowane zbiorniki w warunkach gruntowo – wodnych zdefiniowanych jako złożone,
 • wykonanie odwodnienia skarpy przy projektowanych zbiornikach,
 • formowanie skarpy w rejonie zbiorników na wodę pitną,
 • wykonanie płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki jako żelbetowe, monolityczne ze zbrojeniem z prętów,
 • budowę dwóch zbiorników żelbetowych naziemnych na wodę pitną, częściowo zagłębionych w gruncie, ze stropem prefabrykowanym, ocieplonych styropianem oraz wykończonych tynkiem strukturalnym, wraz z ich wyposażeniem,
 • przebudowanie istniejącego układu rurociągów na hali filtrów w celu skierowania wody do zbiorników retencyjnych wraz z podłączeniem go do istniejących przewodów,
 • adaptację pomieszczenia magazynowego na pompownię wody sieciowej wraz z montażem zestawu pompowego i wykonaniem włączenia do istniejącego systemu, w szczególności rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu, wykonanie kanałów technologicznych z pokryciem z krat pomostowych, wykonanie fundamentu żelbetowego pod pompy wody sieciowej,
 • montaż nowej pompowni sieciowej drugiego stopnia zawierającej pięć pomp wirowych pracujących w systemie równoległym wraz ze zbiornikiem przeponowym,
 • wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu pompowni wraz z zapewnieniem i sprawdzeniem ciągłości galwanicznej,
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
 • przebudowę i rozbudowę instalacji elektroenergetycznych i sterowniczych oraz oświetlenia w rejonie projektowanych zbiorników, w szczególności wykonanie linii zasilających do rozdzielnicy głównej, modernizację pola zasilającego w ww. rozdzielnicy oraz ułożenie linii zasilającej z rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu pompowni sieciowej budynku Stacji Uzdatniania Wody,
 • przygotowanie instalacji elektroenergetycznej do zwiększonej mocy przyłączeniowej zgodnie z wydanymi przez „Energę Operator” S.A. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/013750 z dnia 5 marca 2020 r., w szczególności prac polegających na wymianie istniejących zabezpieczeń głównych BM na 500A,
 • zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej nad projektowanymi rurociągami, w szczególności kabli elektroenergetycznych,
 • wykonanie podsypek pod rurociągi,
 • przełożenie rurociągów kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowaną infrastrukturą techniczną wraz z wykonaniem wpustu kanalizacji deszczowej oraz podłączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej,
 • budowę rurociągów zewnętrznych wody pitnej i kanalizacji technologicznej,
 • wykonanie płukania, dezynfekcji i próby szczelności projektowanych odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej,
 • wykonanie obsypania rurociągów,
 • zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736 lub równoważne,
 • zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
 • budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami betonowymi do budynku „Hali filtrów”,
 • budowę chodnika z kostki chodnikowej,
 • obsianie trawą gruntu rodzimego,
 • wykonanie nowych nasadzeń w związku z wycinką drzew zgodnie z uzyskaną decyzją, przy założeniu, że nowe sadzonki nie mogą być młodsze niż pięcioletnie oraz winny posiadać odpowiedni obwód pnia na wysokości 130 cm,
 • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
Dokumentacje projektowe zostały udostępnione pod linkiem:
 • dotycząca rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego
  https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgjzRS9v8b6mBpyo0?e=h0I1s5
 • dotycząca rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
  https://1drv.ms/u/s!Are2myXsp2qzgkDB-J-xPWCSGkpE?e=mJxKyX
6. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia („SWZ”) w rozdziale III.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1. Warunek udziału dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

7.2. Warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł;

7.3 Warunek udziału dotyczący wiedzy i doświadczenia – Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI „SWZ”, wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie nadzorował co najmniej jedną robotę polegającą na budowie żelbetowego zbiornika retencyjnego do wody pitnej o pojemności min. 500 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych brutto), zrealizowanej w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia upływu składania ofert oraz, przy której Wykonawca sprawował nadzór inwestorski, co najmniej, w branży konstrukcyjno – budowlanej.

7.4. Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował następującymi osobami:
7.4.1 Osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), a także legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w realizacji (nadzorowaniu) co najmniej jednej roboty polegającej na budowie żelbetowego zbiornika retencyjnego do wody pitnej o pojemności min. 500 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych brutto) zrealizowanej w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia upływu składania ofert.;

7.4.3 Osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), oraz legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami branży sanitarnej;

7.4.3 Osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), a także legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami branży elektrycznej;

7.5 Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo z Zamawiającym, przez powiązania kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 7.1 – 7.5 mogą spełniać łącznie.

7.7. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 • rozpoczęcie: do dnia 1 listopada 2020 roku
 • zakończenie: do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
9. Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
 • w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Starszy Inspektor ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
 • w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 6 listopada 2020r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 6 listopada 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

13. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Aktualizacja (18.11.2020r.):
Aktualizacja (10.11.2020r.):
Aktualizacja (03.11.2020r.):
Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Informatyk (28 października 2020, 13:54:12)

Ostatnia zmiana: Informatyk (18 listopada 2020, 13:48:41)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 322