zamówienie na:

Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.AN.469.2.1.1650.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 25 maja 2021  12:00

Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14
76-270 Ustka
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
 
pod nazwą: Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

 
1.        Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 7/2020 z 3 marca 2020r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
 
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450).
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Budowie przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50, obejmujący w swym zakresie:
- roboty przygotowawcze (rozbiórki);
- wykonanie wykopów w gruntach kat.II;
- transport gruntu;
- odwodnienie wykopów;
- wykonanie podsypek pod rurociągi;
- wykonanie przecisku pod torami;
- ułożenie odcinka przyłącza DN110mm PE SDR11 PN16;
- włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci;
- montaż zasuw odcinających w węzłach;
- montaż hydrantu podziemnego;
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładka metalową nad rurociągami;
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłącza;
- wykonanie obsypania rurociągów;
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym.
- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej wraz z krawężnikiem betonowym,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej,
- odtworzenie krawężników betonowych,
- odtworzenie istniejących znaków pionowych i poziomych,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
.
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przewodu wodociągowego o min. Ø 160 mm i min. długości 50 mb, o wartości powyżej 20.000,00 zł,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł,
e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 6 mogą spełniać łącznie.

C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

-        od 15 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
-                  z wyłączeniem lipca i sierpnia.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – inż. Arkadiusz Napierkowski - Inspektor ds. Administracyjnych, e-mail: an@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
 
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 25 maja 2021 r. o godz. 12.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25 maja 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.


Aktualizacja 09.06.2021r.
Wynik postępowania (112kB) pdf

Aktualizacja 26.05.2021r.
Otwarcie ofert (115kB) pdf

Załączniki:

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (301kB) pdf
ZAŁĄCZNIK nr 1 - Formularz ofertowy. przyłącze westerplatte (140kB) pdf
ZAŁĄCZNIK nr 2 - OSWIADCZ. dotycz. speł. warunk. udziału w postep. oraz podstaw do wyklucz (135kB) pdf
ZAŁĄCZNIK nr 3 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH (136kB) pdf
ZAŁĄCZNIK nr 4 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY- osób,które będą uczestn. w wykon. zamówienia (117kB) pdf
ZAŁĄCZNIK nr 5 - Projekt umowy (264kB) pdf
Załącznik nr 6 część 1 - Projekt przyłacze wod ul Westerplatte (4213kB) pdf
Załącznik nr 6 część 2 - Projekt przyłacze wod ul Westerplatte (2228kB) pdf
Załącznik nr 6 część 3- Projekt przyłacze wod ul Westerplatte (3651kB) pdf
Załącznik nr 7 - Przedmiar przyłącze Westerplatte (209kB) pdf
Załącznik nr 8 część 1 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 (4213kB) pdf
Załącznik nr 8 część 2 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 (2379kB) pdf
Załącznik nr 8 część 3 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 (3857kB) pdf
Załącznik nr 8 część 4 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 (2817kB) pdf
Załącznik nr 8 część 5 - Projekt odnowy nawierzchni zał. 8 (3081kB) pdf
Załącznik nr 9 - STWIORB - przylacze wody Westerplatte (258kB) pdf
Załącznik nr 10 -Zgłoszenie robót budowlanych – Starostwo Powiatowe w Słupsku (230kB) pdf
Załącznik nr 11 - Zgłoszenie robót budowlanych – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (73kB) pdf
Załącznik nr 12 - SWIADCZENIE dotyczace wypelnienia obowiazków informacyjnych - ul. Westerplatte (112kB) pdf
Załącznik nr 13 - Klauzula RODO (92kB) pdf


 

metryczka


Odpowiada za treść: Arkadiusz Napierkowski
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (12 maja 2021, 08:40:57)

Ostatnia zmiana: Informatyk (9 czerwca 2021, 12:37:32)
Zmieniono: umieszczono wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581