zamówienie na:

Renowacja metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.JJŚ.26.7.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 10 czerwca 2021  12:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
po zmianie dokonanej w dniu 8.06.2021r.

pod nazwą: „Renowacja metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce.”


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl 

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 8/2021 z 8 marca 2021r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego. Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jestz kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportui usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014,str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Renowacji metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce, obejmujące w swym zakresie:
1) prace przygotowawcze i pomocnicze;
2) czyszczenie kanałów i studzienek;
3) inspekcję tv kamerą po czyszczeniu naprawianych miejsc;
4) renowację kanałów sanitarnych w technologii rękawa hemostatycznego utwardzanego za pomocą komponentu dodatkowego w postaci utwardzacza;
5) inspekcję wizualną kamerą po modernizacji;
6) otwarcie przykanalików połączonych na trójniki i wcinkę;
7) przepompowywanie w razie konieczności ścieków z odcinka położonego wyżej jak i z przyłączy indywidualnych na modernizowanym odcinku;
8) zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia;
9) wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy;

5. Szczegóły przedmiotu zamówienia określają pkt III SWZ oraz następujące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF:
 • 1) Raport z wizji TV Ustka ul. Polna – inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej DN 160, 315 (studnie S-1 do S-25) stanowiący załącznik nr 6;
 • 2) Mapa studni S-1 do S-10 Załącznik nr 7;
 • 3) Mapa studni S-11 do S-25 Załącznik nr 8.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
 •  a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ), 
 • b. posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:
 • - 3 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji rękawem nasączonym żywicami metakrylanowymi o średnicy min. DN300, o wartości 45 000,00 zł,
 • - 3 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji pakero-kapeluszem o średnicy min. DN300, o wartości 45 000,00 zł.albo
 •  - 3 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji rękawem nasączonym żywicami metakrylanowymi o średnicy min. DN300, o wartości 45 000,00 zł lub roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji pakero-kapeluszem o średnicy min. DN300, o wartości 45 000,00 zł.
 • c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie, co najmniej 3-letniew kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik robót sanitarnych (licząc od daty uzyskania uprawnień) bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyi Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
 • d. posiadają zdolność finansową. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł. 
 • e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpisz właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określonew pkt IV pkt 1 lit.a-d  mogą spełniać łącznie.
 • C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
 • rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, 
 • zakończenie: do 2 lipca 2021 roku.

8. Informacja na temat wadium:Wadium w wysokości 2 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium      Waga ceny
Cena (C) = Waga 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –mgr Joanna Janus-Świniarska - St. Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl, w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 czerwca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane

pod nazwą:
Renowacja metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 8/2021 z 8 marca 2021r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.

  Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

  Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
  • CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
  • CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

 4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Renowacji metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce, obejmujące w swym zakresie:

  1. prace przygotowawcze i pomocnicze;
  2. czyszczenie kanałów i studzienek;
  3. inspekcję tv kamerą po czyszczeniu naprawianych miejsc;
  4. renowację kanałów sanitarnych w technologii rękawa hemostatycznego utwardzanego za pomocą komponentu dodatkowego w postaci utwardzacza;
  5. inspekcję wizualną kamerą po modernizacji;
  6. otwarcie przykanalików połączonych na trójniki i wcinkę;
  7. przepompowywanie w razie konieczności ścieków z odcinka położonego wyżej jak i z przyłączy indywidualnych na modernizowanym odcinku;
  8. zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia;
  9. wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy;

 5. Szczegóły przedmiotu zamówienia określają pkt III SWZ oraz następujące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie PDF:
  1. Raport z wizji TV Ustka ul. Polna – inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej DN 160, 315 (studnie S-1 do S-25) stanowiący załącznik nr 6;
  2. Mapa studni S-1 do S-10 Załącznik nr 7;
  3. Mapa studni S-11 do S-25 Załącznik nr 8.

 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  •  A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
   • a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),
   • b. posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: - 3 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji rękawem nasączonym żywicami metakrylanowymi o średnicy min. DN300, o wartości 45 000,00 zł,
   • c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie, co najmniej 3-letnie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik robót sanitarnych (licząc od daty uzyskania uprawnień) bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
   • d. posiadają zdolność finansową. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł.
   • e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia; Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt IV pkt 1 lit.a-d mogą spełniać łącznie. C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  • rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
  • zakończenie: do 2 lipca 2021 roku.

 8. Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Cena (C) = Waga 100%

 10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
  • w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –mgr Joanna Janus-Świniarska - St. Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
  • w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.

  Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8:00 - 15:00, w dni powszednie.

 11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 czerwca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

 12. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Załączniki:

Aktualizacja 9.06.2021r.

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Janus-Świniarska
Opublikował: Informatyk (31 maja 2021, 15:28:22)

Ostatnia zmiana: Joanna J.S. (9 czerwca 2021, 13:24:06)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227