Ogłoszenie sprzedaży koparko – ładowarki marki Caterpillar.

Zmiana ogłoszenia o sprzedaży w trybie ofertowym koparko – ładowarki marki Caterpillar.
Od dnia 17.03.2020 nie ma możliwości obejrzenia sprzętu w siedzibie WU w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego".Wodociągi Ustka Spółka. z o.o. przeznaczają do sprzedaży w trybie ofertowym koparko – ładowarkę marki Caterpillar, model 428C, rok produkcji 1997.

I. OPIS KOPARKO-ŁADOWARKI:
 1. Marka koparko-ładowarki: CATERPILLAR, model: 428C
 2. Nr seryjny (VIN) – 2CR04018
 3. Rok produkcji: 1997
 4. Pojemność / Moc silnika – 3054 ccm / 56 kW (76(KM)
 5. Dopuszczalna masa całkowita – 9 700 kg
 6. Liczba motogodzin wg licznika 10 134 mtg
 7. Wodociągi Ustka Spółka z o.o. jest  właścicielem i jedynym użytkownikiem maszyny budowlanej.
 8. Stan techniczny: ogólny dobry, maszyna jest kompletna, posiada normalne ślady użytkowania adekwatne do wieku i przebiegu.
 9. Koparko – ładowarka jest wyposażona w: przednią łyżkę załadunkową oraz łyżkę kopiąc o szerokości ok.60 cm, łyżkę kopiącą o szerokości ok. 40 oraz dodatkowo pług do odśnieżania SAMASZ PSV271.

II. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYCH MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SPRZĘT
Koparko-ładowarka stanowiąca przedmiot ogłoszenia znajduje się w miejscowości Ustka na terenie oczyszczalni ścieków w Ustce ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka. Możliwość obejrzenia w dni powszednie w godzinach 7.00 – 15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu – Sylwester Gujski tel. 59 8155649.
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty pisemne z wyszczególnieniem oferowanej ceny brutto dotyczące zakupu koparko-ładowarki należy składać w sekretariacie Wodociągów Ustka sp. z o.o., pokój nr 13 na piętrze budynku administracji ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, do dnia 19.03.2020r. do godz. 12.00 w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: biuro@wodociagi.ustka.pl w tym samym terminie.

Cena netto zakupu nie może być mniejsza niż wycena dokonana przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego z dnia 18 grudnia 2019r. wynoszącą 30 400,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta złotych).

Oferta powinna zawierać: pełne dane oferenta, proponowaną cenę, NIP/PESEL oferenta, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz numer KRS w przypadku osób prawnych. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty
 • umowę spółki cywilnej, jeżeli oferenci składają ofertę w ramach spółki cywilnej,
 • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
Oferta musi być podpisana przez Oferenta, tj. osobę (osoby) reprezentującą Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie dokonane w dniu 20.03.2020r.

Sprzedający Wodociągi Ustka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania nie wyłaniając nabywcy, bez podania przyczyny.
V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Oferent związany jest złożoną ofertą do chwili ogłoszenia o wynikach, o którym mowa w pkt IV, a oferent, którego oferta została wybrana - do chwili podpisania z nim z umowy sprzedaży koparko-ładowarki.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu, zostanie niezwłocznie zawiadomiony
o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Osoba/firma wybrana jako nabywca koparko-ładowarki zobowiązana będzie do wpłacenia całości ceny nabycia pojazdu, przelewem na wskazany rachunek bankowy, przed wydaniem sprzętu (liczy się dzień uznania rachunku bankowego sprzedającego kwotą ceny nabycia). Przy wydaniu koparko-ładowarki nabywcy zostanie sporządzony protokół przekazania.

VI. OPŁATY I KOSZTY

Zakupioną maszynę budowlaną  nabywca odbiera na własny koszt i swoim transportem.
Na zakupiony sprzęt wystawiona zostanie faktura. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

Załączniki:
 1. Formularz oferty (149kB) pdf
 2. Umowa sprzedaży (338kB) pdf
 3. Wycena PZM z dnia 18 grudnia 2019r. (1216kB) pdf
 4. Fotografie koparko-ładowarki (3282kB) zip


metryczka


Wytworzył: Wodociągi Ustka sp. z o.o. (10 marca 2020)
Opublikował: Informatyk (10 marca 2020, 14:03:17)

Ostatnia zmiana: Informatyk (20 marca 2020, 13:34:36)
Zmieniono: podanie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2792