zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią - dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.JJŚ.26.9.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 16 czerwca 2021  12:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane

pod nazwą: „Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 8/2021 z 8 marca 2021r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
  Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
  Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
  CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
  CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
  CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

 4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
  Remoncie komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz.nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka, obejmujące w swym zakresie:
  1. przygotowawczym,
  2.  technologicznym,
  3. przeprowadzenia kontroli nieczynnego rurociągu,
  4. naprawczym, które należy wykonać zgodnie z wybranym Wariantem w zależności od wyników kontroli (WARIANT 1 lub WARIANT 2 wg wskazanych w SWZ zapisów),
  5. robót budowlano – montażowych, które określone są w pkt. III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III oraz projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące Załączniki do SWZ o numerach 6 - 8.

 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
   • a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ)
   • b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / remoncie / renowacji urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (komór, studni itp.), o wartości powyżej 130 000,00 zł,
   • c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie, co najmniej 3-letnie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik robót (licząc od daty uzyskania uprawnień) bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
   • d. posiadają zdolność finansową. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
   • e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia; Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt IV pkt 1 lit.a-d mogą spełniać łącznie.
  • C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 7. Termin realizacji przedmiotu zamówien
  • rozpoczęcie: do 1 września 2021 roku
  • zakończenie: do 29 października 2021 roku

 8. Informacja na temat wadium:
  Wadium w wysokości 15 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  1. C1 Cena za wykonanie robót przygotowawczych technologicznych remontu komory wlotowej  „KS-1” i komory wylotowej „KS-2” (Cz. A) - 30%
  2. C2 Cena za WARIANT 1 (Cz. B) - 50%
  3. C3 Cena za WARIANT 2 (Cz. B) - 20%

 10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –mgr Joanna Janus-Świniarska - St. Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl, w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl. Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

 11.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 czerwca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

 12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.
Załączniki:metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Janus-Świniarska
Opublikował: Informatyk (27 maja 2021, 13:58:31)

Ostatnia zmiana: Informatyk (27 maja 2021, 14:05:54)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 334