Wodociągi Ustka sp. z o. o. informuje, iż zakończyła się realizacja projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 14 559 378,08 złotych, a w artość kontraktu wyniosła ponad 26,7 mln złotych.

Głównym zadaniem w ramach projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków w Ustce. Zadanie zrealizowano na podstawie kontraktu z firmą Ata - Technik z siedzibą w Budzyniu.

W październiku 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków. Ponadto, w ramach projektu prowadzony był nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków, zakupiono koparko--ładowarkę, prowadzono działania informacyjno-promocyjne.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej w aglomeracji Ustka. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej.

 

Zgodnie z podpisaną 16 maja 2018 r. umową o dofinansowanie „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 28 032 495,36 zł, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę 14 559 378,08 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków to jedna z największych i najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Ustce. Prace obejmują rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w części biologicznej i osadowej oraz zakup ładowarko-koparki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, 26 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z firmą ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia. Firma wykonała całą dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę, co poprzedzone było wymagającymi i skomplikowanymi procedurami formalno-prawnymi. 13 maja 2020 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Od początku trwania umowy odebrano prace o wartości prawie 3,5 mln zł, co stanowi blisko 13 % wartości całej umowy. Rozpoczęto m.in. budowę pompowni osadów wstępnych, komory fermentacyjnej, nowego zbiornika retencyjno-odgazowującego osadów przefermentowanych, a także wymianę wirówki w stacji odwadniania oraz budowę pompowni wód nadosadowych.

Przed spółką „Wodociągi Ustka” jeszcze daleka droga do zakończenia inwestycji, której odbiór planowany jest na 31 marca 2022 r. Do tego dnia zakończony zostanie rozruch technologiczny i uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Pomimo niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, tempo realizacji prac napawa optymizmem i nie przewiduje się znaczących opóźnień.

 

 

W dniu 16.04.2020 r. po intensywnych działaniach Zarządu Spółki w kwestii zwiększenia ilości zewnętrznych środków na realizację inwestycji został podpisany trzeci aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-03 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. Aneks zwiększa kwotę z 10 195 410,00 zł do kwoty 14 559 378,08 zł dofinansowania z Funduszu Spójności.

W dniu 18.02.2020 r. w odpowiedzi na wniosek Wodociągów do NFOŚiGW został podpisany drugi aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. W aneksie zwiększono całkowity koszt realizacji Projektu z kwoty 19 622 604,00 zł do kwoty 28 032 495,36 zł jednak bez zwiększenia kwoty dofinansowania. Zmiana jest efektem weryfikacji kosztu projektu związanego ze wzrostem wartości wykonania inwestycji przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym Firmę realizującą prace budowlane.

Zmiana kosztu realizacji Projektu pozostaje bez wpływu na osiągniecie założonych celów.

W dniu 28.02.2019 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. Aneks zmniejsza zakres rzeczowy i wartość inwestycji do kwoty 19 622 604,00 zł , w tym 10 195 410,00 zł dofinansowania z Funduszu Spójności. Zmiana jest efektem weryfikacji kosztów projektu i częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji.

Zmiana zakresu rzeczowego pozostaje bez wpływu na osiągniecie celów założonych w projekcie, a pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków podchodzących z Funduszu Spójności oraz środków własnych Spółki.

Z przyjemnością informujemy, że 16 maja br., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, dr. inż. Krzysztof Czajkowski, w obecności przedstawicieli NFOŚiGW, podpisał umowę na dofinansowanie projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”.

Dofinansowanie przedsięwzięcia będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43,7 mln zł brutto (35,6 mln zł netto), w tym dofinansowanie 22,7 mln złotych.

Inwestycja będzie realizowana w całości przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Ustka”.

Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeb związanych z zapewnieniem odpowiedniej przepustowości, niezawodności i ciągłości działania systemu kanalizacyjnego miasta i aglomeracji Ustka. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki jego realizacji nastąpi przyrost i poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód i gleby, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

W ramach inwestycji zostanie rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków oraz zmodernizowana przepompownia główna ścieków dla miasta. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie polegała w głównej mierze na rozbudowie części biologicznej i osadowej, przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w celu zwiększenia jej przepustowości oraz poprawy efektywności energetycznej i odzysku biogazu. Planuje się , między innymi, wymianę urządzeń technologicznych w obiektach oczyszczania mechanicznego, rozbudowę ciągu oczyszczania biologicznego, wymianę urządzeń w obiektach gospodarki osadowej, budowę nowej komory fermentacyjnej, rozbudowę maszynowni WKF, montaż nowego agregatu kogeneracyjnego oraz rozbudowę instalacji biogazu. Modernizacja przepompowni głównej natomiast, będzie miała na celu znaczną poprawę stopnia niezawodności działania systemu kanalizacyjnego, ochroną zlewni i zwiększenie elastyczności i niezależności działania systemu transportu ścieków w mieście.

Całość prac będzie prowadzona z zachowaniem ciągłości pracy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście. Prace związane z realizacją projektu potrwają do końca 2021r.

bip fotka

bip fotka 1

bip fotka 2

 

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej ścieków w Ustce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs i pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej, stwierdził, że wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną.