Procedura założenia wodomierza dodatkowego, rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 

 1. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 2. Otrzymanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wykonanie montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.
 4. Dostarczenie do sekretariatu Wodociągów Ustka wypełnionego druku zlecenia wykonania przeglądu technicznego instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dokumentami w nim wymienionymi.
 5. Pozytywne przejście przeglądu technicznego instalacji.
 6. Odbiorcy usług nie posiadający podpisanej aktualnej umowy na rozliczanie podlicznika pn. „Umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podlicznika oraz określenia zasad obliczania ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej” podpisują aneks do umowy głównej zapewniający nakazaną prawem zgodność postanowień umowy głównej o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z obecnie
  obowiązującymi przepisami, jak również ww. umowę na rozliczanie podlicznika.
  Podpisania ww. dokumentów należy dokonać w terminie 14 dni po pozytywnym przejściu przeglądu technicznego i oplombowaniu wodomierza dodatkowego zakończonym wystawieniem protokołu odbioru instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów powoduje przerwanie procedury co skutkuje nieuwzględnieniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej na fakturach.
 7. Usługobiorca, który dopełnił wszystkich ww. formalności po upływie legalizacji wodomierza dodatkowego lub jego uszkodzeniu, ma obowiązek w jego miejsce zamontować inny sprawny wodomierz z ważną cechą legalizacyjną, a po spełnieniu niżej wymienionych warunków może kontynuować rozliczanie w fakturach ilości wody
  bezpowrotnie zużytej:
  • zawiadomienie Wodociągów Ustka na druku zlecenia przeglądu technicznego i oplombowania wodomierza dodatkowego o dokonanej wymianie wodomierza
   dodatkowego,
  • pokrycia kosztów związanych z oplombowaniem wodomierza dodatkowego zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych
Dokumenty do pobrania: