Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustka.

Odbiorca usług ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez spółkę Wodociągi Ustka w formie wyłącznie pisemnej. Reklamację można przesłać listem poleconym, lub złożyć w siedzibie Spółki.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie Odbiorcy zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.

W przypadku reklamacji Odbiorca Usług ma możliwość skorzystania z pomocy organizacji ochrony konsumenta.