Organy Spółki oraz ich kompetencje
 • Zgromadzenie wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Kompetencje tych organów zostały określone w Akcie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ustce w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kodeks spółek handlowych.

 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,
 • udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z nich,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 • uchwalanie Regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 • podwyższenie lub obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycie udziałów,
 • zmiany umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 • rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 • ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 • zwrot dopłat.

 

Rada Nadzorcza:
 • Jarosław Teodorowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Monika Rubaj Królikowska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ewa Banasik - Członek Rady Nadzorczej
 • Danuta Dębowska - Członek Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Kubacka - Członek Rady Nadzorczej
 • Danuta Wawrowska - Członek Rady Nadzorczej

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 • coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 • coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia strat,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków,
 • zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu,
 • rozstrzyganie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem, a Wspólnikami.

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go dr inż. Krzysztof Czajkowski - Prezes Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Prezes zarządu kieruje i zarządza całokształtem działalności Spółki w oparciu o umowę Spółki i kodeks spółek handlowych, Uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz inne obowiązujące przepisy.