Zarząd Spółki z o.o. Wodociągi Ustka uprzejmie informuje, że w dniu 29.03.2024 r. przedsiębiorstwo będzie zamknięte w związku z ustalonym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę.

Dnia 22.03.2023 r. o godzinie 1130 miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków. Zaproszeni goście oraz wszyscy chętni mieli okazję zapoznania się z budową oraz działaniem naszej oczyszczalni.

 

 • 1.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 2.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 3.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 4.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 5.Uroczyste_przecięcie_wstęgi
 • 6.Uroczyste_przecięcie_wstęgi
 • 7.Uroczyste_przecięcie_wstęgi
 • 8.Księga_gości
 • zwiedzanie
 • zwiedzanie2
 • zwiedzanie3
 • zwiedzanie4
 • zwiedzanie5
 • zwiedzanie6
 • zwiedzanie7
 • zwiedzanie8
 • zwiedzanie9

 

Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej w aglomeracji Ustka. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunkówżycia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej.

 

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły w dniu 16 lutego 2023 roku decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka na okres 3 lat. Dnia 13 marca 2023r. ww. decyzję organ regulacyjny ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Spółka informuje Państwa, że dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała do dnia 20 marca 2023r., a od dnia 21 marca 2023r. wchodzi w życie nowa zatwierdzona taryfa.

 ,,Wodociągi Ustka” sp. z o. o. informuje, iż zakończyła się realizacja projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 14 559 378,08 złotych, a w artość kontraktu wyniosła ponad 26,7 mln złotych. 

Głównym zadaniem w ramach projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków w Ustce. Zadanie zrealizowano na podstawie kontraktu z firmą Ata - Technik z siedzibą w Budzyniu.

W październiku 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków. Ponadto, w ramach projektu prowadzony był nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków, zakupiono koparko--ładowarkę, prowadzono działania informacyjno-promocyjne.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej w aglomeracji Ustka. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej.


Dnia 22.03.2023 r. o godzinie 1130 spółka organizuje Dzień otwarty, podczas którego będzie miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków.
Miejsce uroczystości: siedziba spółki ,,Wodociągi Ustka” sp. z o. o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka.
Na Transportowym Węźle Integracyjnym od godziny 1100 do 1115 będzie czekał darmowy autokar, który zawiezie wszystkich chętnych na teren oczyszczalni. Powrót autokaru przewidziany jest na godzinę 1300.

Informujemy, że od dnia 1 marca br. zostanie uruchomiona usługa eBOK co pozwoli na m.in. dostęp do szczegółów własnych rozliczeń, zużycia, itp.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta będzie dostępne pod adresem ebok.wodociagi.ustka.pl

15 lutego został wybrany wykonawca modernizacji stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce. Prace modernizacyjne będą polegały m.in. na:

 • ułożenia nowych podłączeń (przewodów) kablowych 2x (4x YKY 1x300 mm²) – ok. 60 m,
 • montażu szafy z układem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą główną RGnN w miejscu zdemontowanej szafy kompensacji biernej 150 kVAr,
 • modernizacji istniejących baterii kondensatorów typu BK-W o mocy 150 kVAr (2 szt.) oraz 37,5 kV Ar (1 szt.) poprzez wymianę kondensatorów i dławików filtracyjnych – łącznie 23 elementy;

Zakończenie modernizacji planowane jest w kwietniu br.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w okresie zimowym z powodu dużych wahań temperatur oraz możliwością wystąpienia mrozów przyłącza wod.-kan. do budynków narażone są na zamarznięcie i uszkodzenie.

Z uwagi na powyższe właściciele posesji jako właściciele przyłączy powinni zabezpieczyć szczególnie narażone na wpływ niskich temperatur części przyłączy, studni wodomierzowych lub części instalacji wewnętrznych znajdujących się w pomieszczeniach nieogrzewanych lub garażach. Należy również zadbać o zabezpieczenie przyłączy wodociągowych, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych przed przedostawaniem się do nich wód opadowych i roztopowych gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono roboty budowlane w zakresie dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej. Inwestycja ma za zadanie zwiększyć poziom ochrony środowiska (w szczególności ochrony wód) przed zmianami klimatycznymi oraz poprawić jakość zaopatrzenia ludności zamieszkującej obszar oddziaływania przedsięwzięcia w wodę pitną.

Inwestycja została zrealizowana ze wsględu na usprawnienie działanai istniejącej stacji uzdatniania wody. Wybudowane w ramach przedwsięwzięcia 2 zbiorniki retencyjne na wodę uzdatnioną posiadają pojemność czynną V=800m3 każdy. Stację Uzdatniania ody wyposażono również w nowe pompownie sieciowe drugego stopnia o wydajności Wmaxh=750m3/h.

Propozycja współpracy dla rolników

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. informują, że w związku z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków mają do przekazania komunalne osady ściekowe. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, Wodociągi Ustka zapraszają rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Komunalny osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno- biologicznego oczyszczania ścieków. Zawartość substancji organicznej w osadach (około 60% s.m.) przyczynia się do poprawy struktury gleby przy wykorzystaniu ich na gruntach. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych pozwala wykorzystać ich właściwości, charakteryzujące się zawartością podstawowych składników nawozowych N (azotu) i P (fosforu), oraz obecnością makro i mikroelementów.

Zarówno osady, jak i gleba podlegają systematycznie fizykochemicznym i mikrobiologicznym badaniom, wykonanym przez akredytowane laboratoria. Osady spełniają restrykcyjne wymogi określone prawem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r.) m.in. dopuszczalne wartości zanieczyszczeń np. metali ciężkich, brak pasożytów i bakterii, określenie dawki stosowanych osadów. Dlatego osady ściekowe są bezpieczne dla środowiska. Świetnie nadają się do zastosowania w rolnictwie, w gospodarce leśnej, uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, przykrywania i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk.

Osoby zainteresowane przyrodniczym wykorzystaniem osadów prosimy o kontakt:

 • Inspektor ds. technologicznych Ewa Banasik,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 601 813 850
 • lub Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej Dorota Zygmunt,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 665 102 489.