,,Wodociągi Ustka” sp. z o. o. informuje, iż zakończyła się realizacja projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 14 559 378,08 złotych, a w artość kontraktu wyniosła ponad 26,7 mln złotych. 

Głównym zadaniem w ramach projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków w Ustce. Zadanie zrealizowano na podstawie kontraktu z firmą Ata - Technik z siedzibą w Budzyniu.

W październiku 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków. Ponadto, w ramach projektu prowadzony był nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków, zakupiono koparko--ładowarkę, prowadzono działania informacyjno-promocyjne.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej w aglomeracji Ustka. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej.


Dnia 22.03.2023 r. o godzinie 1130 spółka organizuje Dzień otwarty, podczas którego będzie miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków.
Miejsce uroczystości: siedziba spółki ,,Wodociągi Ustka” sp. z o. o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka.
Na Transportowym Węźle Integracyjnym od godziny 1100 do 1115 będzie czekał darmowy autokar, który zawiezie wszystkich chętnych na teren oczyszczalni. Powrót autokaru przewidziany jest na godzinę 1300.